Biz hakda

Şanhaý Sianrong Packaging Co., Ltd.

“Shanghai Xianrong Packaging Co., Ltd.”, dürli görnüşli deri we kagyz önümleriniň ösüşine we önümçiligine ünsi jemläp, dizaýny we önümçiligi birleşdirýän toplumlaýyn hyzmat üpjün edijisidir.Netijeli operasiýa dolandyryş toparymyz, ýokary derejeli gaplama ulgamynda köp ýyllyk tejribe toplan 10 esasy agza, 10 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan 20 prosessor we bu pudakda 200 ökde kärdeşimiz bar.2008-nji ýylda döredilen gününden bäri elmydama tehnologiki innowasiýalara üns berdik, hil dizaýny, önümleriň çyzgysy we toplumlaýyn hyzmatlar arkaly müşderiler üçin gymmatlyk döretdik we win-win netijelerine ýetdik.Şu wagta çenli kompaniýa ISO9001, 14001, 18001 we BSCI we halkara abraýly ulgam sertifikatlaryndan geçdi.Özümiz bilen, her önümiň kämilligine berk ýapyşdyk we kämillige çalyşýarys.2015-nji ýylda esasy we ýol görkeziji ideologiýa hökmünde "ussat ruhy" alýarys.Ajaýyp tehniki güýç we üznüksiz gymmatlyk döretmek bilen, dünýäniň köp müşderileriniň ýokary ykrar etmegine eýe bolduk.Önümlerimiz Japanaponiýa, Europeewropa we Amerika we ş.m. eksport edilýär. Önümlerimiziň 80% -i soňky alty ýylda Japanaponiýa eksport edildi.Häzirki wagta çenli bu kompaniýanyň DHC, Shiseido, Anna Sui we XO ýaly esasy müşderi toparlary bar we dünýäde öňdebaryjy kosmetika, çakyr, sagat we iýmit ýaly ýokary derejeli müşderi çeşmeleriniň bazar nusgasyny emele getirdi.Bu ýokary hilli müşderileriň durmuşyň ähli gatlaklarynda täsiri bilen, potensial müşderileri giňeltmegi dowam etdirýäris we söwda markamyzdaky artykmaçlygymyzy we täsirimizi kem-kemden giňeldýäris we güýçlendirýäris.Köp ýyllap ýokary derejeli müşderiler üçin hyzmatlara bil baglaýarys, önüm dizaýnynda, önümçiligiň özboluşly artykmaçlyklary bar, önümiň ýerleşişi, gözegçiligi arkaly öz marka aýratynlyklaryňyzdan bazar islegi bilen müşderi kärhanasyny ösdürmek strategiýasy bilen hyzmatdaşlyk ederis. çykdajylar, gaplama dizaýny, senet materiallarynyň gurluşy gözleg we ösüş, önümiň hilini we bahasyny ýokarlandyrmak üçin gaplama önümçiligi.Bu proses önüm strategiýasyndan, döredijilikden, dizaýndan, subut etmekden we önümçilik üçin bir bitewi hyzmatlardan, öz şahsy önümleriňizi döretmekden, kärhana markaňyzyň goşmaça bahasyny ýokarlandyrmakdan ybaratdyr.Siziň zerurlyklaryňyz, biziň wezipämiz!

Üstünlikleri

Şanhaý Xianrong Packaging Co., Ltd. gözleg we sowgat gutusy gaplama önümçiligi bilen meşgullanýar we önümleri dünýäniň çar künjegine eksport edilýär.Önümler kosmetika, iýmit, şaý-sepleri saklamak, öý goşlary, çagalar üçin kitaplar, gymmat bahaly metal gaplamak we beýleki meýdanlary öz içine alýar.

22 ýyllap gaplamaga üns beriň

2 sagadyň içinde çalt nusga

Professional topar tarapyndan garaşsyz dizaýn

4 günde çalt eltip bermek

Gaty dadyp görmek ulgamy

Umumy gaplama shemasy

4 Esasy şahadatnama

FAK

BSCI

FSC

ISO

Toparymyz

2008-nji ýylda döredileninden bäri, “Xianrong Packaging” kiçi topardan 500-den gowrak adama ýetdi.Häzirki wagtda 500-den gowrak müşderä hyzmat edip, 30,000 inedördül metr meýdany degişlilikde Şanhaýda we Dongguanda zawodlar gurduk.Indi korporatiw medeniýetimiz bilen ýakyndan baglanyşykly belli bir göwrümli kärhana bolduk:

Iň ýokary bagt görkezijisi bolan zawody dörediň we müşderiler üçin has ýokary baha döretmäge çalyşyň.

Iň ýokary bagt görkezijisi bolan zawody dörediň we müşderiler üçin has ýokary baha döretmäge çalyşyň.

Hyzmatdaşymyz

hyzmatdaş1

Kompaniýanyň taryhy